Administratorem danych zbieranych dla wszelkich potrzeb rekrutacji jest CENTRUM HOLDING 1 spółka akcyjna sp.k. w Krakowie z siedzibą przy ul. Rzemieślniczej 26, 30 – 403 Kraków.

Podanie danych osobowych w CV jest dobrowolne, lecz konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a i c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. (RODO).

Każdy z Kandydatów ma prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Zgodę można wycofać zgłaszając ją do Inspektora Danych Osobowych: iod@holding1.pl

Dane osobowe są każdorazowo przetwarzane do momentu zakończenia prowadzenia rekrutacji, nie dłużej jednak niż przez sześć miesięcy od dnia przesłania CV.

Za zgodą Kandydatów w okresie 1 roku od zakończenia procesu rekrutacyjnego dane osobowe będą przetwarzane w kolejnych rekrutacjach prowadzonych przez administratora danych osobowych.